Wejście do Ogniska

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie, przy ulicy Pawlikowskiego 3 jest placówką oświatowo – wychowawczą, prowadzącą zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej i dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. 

Naszą misją jest: „…żeby nikt nie został sam ze swoimi problemami, ale mógł w pełni rozwinąć skrzydła w drodze ku dorosłości…”

 

Prowadzimy zajęcia rozwijające uzdolnienia wychowanków, kompensujące braki i wyrównujące szanse edukacyjne. Uczymy radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach. Kształtujemy podstawowe nawyki współżycia społecznego oraz umiejętności gospodarowania wolnym czasem. Rozbudzamy świadomość narodową oraz uczucia patriotyczne. Jesteśmy organizatorem wielu konkursów plastycznych, literackich i przyrodniczych. 

Duży nacisk kładziemy na aspekty wychowawcze i profilaktyczne. W tym zakresie intensywnie współpracujemy z instytucjami wspomagającymi, m.in. Straż Miejsca, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioskujemy i realizujemy programy profilaktyczne finansowane ze środków przyznawanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy.

W naszej działalności niezwykle istotna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym – organizujemy imprezy integracyjne (festyny, wycieczki, wieczornice, imprezy okolicznościowe, koncerty) oraz poradnictwo dla rodziców w ramach wspierania wychowawczej funkcji rodziny.

Placówka posiada nowoczesne wyposażenie multimedialne oraz dydaktyczno-naukowe. Estetyka pomieszczeń tworzy niepowtarzalny, ciepły, rodzinny nastrój.